English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

مریم معمار‌صادقی

بنیانگذار و از مدیران سایت توانا، متخصص برنامه‌های پیشبرد دمکراسی و مدافع صریح آزادی اینترنت، حقوق زنان و آزادی های مدنی درسطح جهان است. او دارای پانزده سال تجربه در ظرفیت سازی در جوامع مدنی بین المللی در خاورمیانه و دیگر مناطق، شامل سه سال کار در منطقه بالکان در شرایط پس از جنگ است. پیش از این مریم برنامه‌های خاور میانه خانه آزادی را مدیریت کرده و همچنین در سازمان بین المللی برای مهاجرت و کمیته بین المللی نجات فعالیت کرده. او به قدرت تکنولوژی و توانایی آن در تعالی بخشیدن، قدرت دادن و آزاد کردن، حقیقتا باور دارد.